LET'S TALK STRATEGY IMPLEMENTATION: +1 (949) 670-9224 LET'S TALK: +1 (949) 670-9224
Skip to content
Sign Up

Strategi vs. taktik: Forskelle og ligheder

Strategy VS Tactics

Man hører ofte om at træffe en "taktisk beslutning" for at ændre en situation til det bedre - eller for at forhindre noget i at ske. Taktik kan imidlertid ikke stå alene, men er altid forbundet med en overordnet strategi. Vil du vide, hvad er forskellen på en strategi og en taktik? Så læs videre...

Når man arbejder med strategi, er det naturligt at spørge: Hvad er forskellen mellem strategi og taktik? Hvad betyder de to begreber? Hvordan skelner jeg? Hvordan supplerer strategi og taktik hinanden, når det gælder om at nå et mål? Og hvordan kan jeg bruge det til at skabe bedre resultater?

For det første er det vigtigt at kunne skelne mellem de to begreber. Det er en meget almindelig misforståelse, at strategi og taktik er næsten det samme, og det er ikke usædvanligt at se det ene begreb blive brugt forkert, fordi det forveksles med det andet. Så lad os gøre det klart: strategi og taktik er to meget forskellige ting. Årsagen til forvirring og misforståelser er sandsynligvis, at begreberne ofte bruges i den samme kontekst, og på mange måder er de "beslægtede". Lad os derfor komme til begreberne og fuldt ud forstå forskellen mellem strategi og taktik:


HVAD ER STRATEGI?

Strategi er en langsigtet plan for at bringe en person, et team, en organisation, en virksomhed, et land eller endda hele verden fra en nuværende tilstand til en ønsket tilstand.

HVAD ER TAKTIK?

En taktik er, hvordan de tilgængelige midler bruges optimalt til at nå et bestemt mål - som regel på kort sigt. I strategisk planlægning er taktikker således knyttet til de initiativer, der er nødvendige for at nå strategiens mål eller delmål.

Forskellen mellem strategi og taktik

En strategi er et specifikt mål og alle de trin, der kræves for at nå det. I sport er strategien normalt enten at vinde eller at opnå en bestemt position i en konkurrence. I erhvervslivet kan det være at opnå en bestemt omsætning eller position på markedet. I militære sammenhænge handler det som regel om at besejre fjenden eller forsvare et bestemt territorium. Globale strategier kan være at udrydde bestemte sygdomme eller holde den globale temperaturstigning under et bestemt niveau.

Taktik omfatter en præcis beskrivelse af, hvilke handlinger og foranstaltninger, der under de givne omstændigheder mest sandsynligt vil bidrage til den overordnede strategis succes. Hvis det strategiske mål fx er at slutte blandt de fire bedste i en turnering, skal der udarbejdes en taktik for hver kamp, som tager hensyn til styrker og svagheder hos alle spillere på begge hold. Taktik kan derfor sammenlignes med en gameplan, som i virkeligheden er en "mini-strategi", og måske derfor bliver de to begreber ofte forvekslet.

Kombination af strategi og taktik

Flere taktikker kan udføres inden for det samme strategiske mål eller den samme ramme. Hvis en organisations mål er at blive kendt som den mest miljøansvarlige inden for sit felt på verdensplan, kan taktikkerne omfatte konvertering til vedvarende energikilder, brug af mere ansvarlige produktionsmetoder og lancering af en marketingkampagne.

Taktik kan yderligere nedbrydes i opgaver, der tildeles specifikke teammedlemmer. Dette er det sidste led i det, der i forretningssprog ofte kaldes "det strategiske, taktiske og operationelle niveau". Det strategiske niveau kan forstås som virksomhedens eller organisationens politik, hvor det taktiske niveau repræsenterer de procedurer, der er indført for at følge politikken, mens det operationelle niveau er der, hvor eksekveringen finder sted på daglig basis.

Operational, Tactical and Strategic Level

Forenklet sagt er det de samme niveauer, der afspejles i det strategiske hierarki, når strategien og alle dens delelementer kortlægges for at give et overblik over de faktorer, der skal spille sammen i eksekveringen af en strategi.

Hvordan strategi og taktik arbejder sammen

Det er alment anerkendt, at hvis en strategi skal lykkes, skal der være både top-down-styring (governance) og bottom-up-engagement. Det vil sige, at der skal være et klart lederskab og god kommunikation omkring mål og milepæle, en uddelegering af ansvar og bemyndigelse af teamledere og medarbejdere. Der skal også være forståelse, accept og entusiasme for det overordnede projekt blandt de medarbejdere, der skal omsætte strategien til konkrete handlinger på det daglige operationelle niveau.

En taktisk beslutning er så at sige den lim, der binder den strategiske "ønsketænkning" sammen med konkrete handlinger. For som Einstein sagde: "Nothing happens until something moves". For at komme fra en tilstand (den nuværende) til en anden (den ønskede), må noget bevæge sig.

Det betyder, at strategi og taktik skal arbejde sammen. Der skal være en bevægelse væk fra noget og hen imod noget andet. Det er i denne bevægelse, at en vision om noget ønskværdigt forvandles til faktisk at opnå det, man har ønsket. Eller når det kommer til strategi, sker der ikke noget, før organisationen er engageret og begynder at udføre de taktiske beslutninger, der i sidste ende vil føre til, at de strategiske intentioner bliver ført ud i livet.

Det strategiske, taktiske og operationelle niveau

Den hierarkiske struktur i en strategisk ramme afspejler på mange måder de strategiske, taktiske og organisatoriske niveauer: Det, vi kalder søjler (pillars) eller prioriteter, er det strategiske niveau - søjlerne er ikke til diskussion, da det er en bydende nødvendig opgave at flytte organisationen eller virksomheden fra A til B - fra en nuværende tilstand til en ønsket tilstand. Strategisk opererer vi med en lang horisont og stor usikkerhed (da betingelserne for en vellykket strategieksekvering er under konstant indflydelse af ændringer, der ikke kan kontrolleres).

Det strategiske hierarki bør omfatte:

  • Strategiske søjler (tre til fem områder, som din organisation skal udmærke sig på for at få succes)
  • Kritiske succesfaktorer (understøtter søjlerne)
  • Must-Win Battles (til at hjælpe med at definere strategiske initiativer)
  • Key Performance Indicators (KPI'er) til at overvåge udviklingen af søjler og kritiske faktorer.

Et typisk framework ser sådan ud:

Strategy Hierarchy Framework-1

Formålet med denne proces er fokus og klarhed - at give et struktureret overblik over, hvad der betyder mest. Dette bør omfatte en grundig analyse af din situation og en køreplan for at forløse din organisations potentiale, mens du vurderer dens likviditet, optimering og rentabilitet. Virksomhedens strategiske fokus formuleret som strategiske søjler er et af de grundlæggende elementer for succes.

Strategi vs. taktik: Eksempler

Eksempler på strategier

Som nævnt er en strategi et langsigtet mål og noget, der er værd at opnå. Her er nogle eksempler på forretningsstrategier:

  • At være den globale leder inden for vores branche.
  • At være det mest attraktive sted at arbejde for tech-udviklere.
  • At være den bedste til at opbygge relationer til kunderne.

For hver strategisk søjle/prioritet er der formuleret en eller flere kritiske succesfaktorer (CFS'er). De bestemmer, hvordan de strategiske søjler/prioriteter understøttes i praksis. I eksemplet med kunderelationer kunne det være at forbedre kvaliteten af leads for at øge værdien af hver potentiel aftale, gøre onboarding mere effektiv, fordi glade kunder er mere tilbøjelige til at blive, og bedre account management, da det kan øge værdien af eksisterende kontrakter.

Eksempler på taktikker

Taktik er det, du beslutter dig for at gøre for at opnå et bestemt resultat. Spørgsmålet er: Hvad er vigtigt for at komme fra A til B? På det taktiske niveau er der flere muligheder og forskellige afvejninger, der afgør, om man skal vælge den ene frem for den anden. Baseret på ovenstående eksempel med kunderelationer kunne to mulige strategier overvejes:

  • Rekruttering af flere sælgere og udvidelse af salgsafdelingen
  • Foretage et totalt sporskifte og outsource til eksterne partnere

Dette er en taktisk beslutning. Her opererer vi med en kortere tidshorisont med mindre usikkerhed (da vi konstant tilpasser vores beslutninger til de ændringer, der sker).

De taktiske beslutninger efterfølges af en konkret beskrivelse af de handlinger, der skal udføres for at lykkes med planen. Disse konkrete opgaver kan karakteriseres som operationelle. For eksempel indrykker man jobannoncer for at rekruttere sælgere, eller man researcher blandt potentielle partnere og booker møder med dem.

Omsætning af strategi og taktik til virkelighed

Når alle de strategiske og taktiske aspekter er blevet overvejet, formuleret og sat ind i en ramme med målepunkter, KPI’er, ansvarlige afdelinger/personer og deadlines, er strategien i princippet klar til eksekvering. Mange oplever dog, at det er her, det hårde arbejde begynder. For hvordan overvåger man en strategi og styrer den sikkert i mål? Og hvordan sikrer man, at alle i organisationen er engagerede i at få det til at ske? Den mest effektive måde at gøre det på er at bruge et digitalt værktøj til strategieksekvering. Klik på linket herunder og se, hvordan det gøres!

FREE TRIAL

You might also like

Strategimøder: Planlægning vs. eksekvering

Planlægning, styring og opfølgning er nøglen til at sikre en effektiv og vellykket implementering og eksekvering af strategien, og en veltilrettelagt mødestruktur er afgørende for at fastholde momentum og nå målene. Hos DecideAct skelner vi mellem...

Strategidiamanten: Hvad er det, og hvordan bruges den?

En virksomhed bruger ofte forskellige strategier afhængigt af, hvad den ønsker at opnå. Strategidiamanten kan fungere som en ramme, der sikrer, at du binder alle dele af en eller flere strategier sammen til en sammenhængende overordnet plan. I denne...