LET'S TALK STRATEGY IMPLEMENTATION: +1 (949) 670-9224 LET'S TALK: +1 (949) 670-9224
Skip to content
Sign Up

Et effektivt digitalt styringsredskab kan sikre fremdriften for kommunernes klimaplaner

Den danske klimalov sætter nogle meget ambitiøse mål med en kort tidshorisont. Opgaven er stor og kompleks, men med det rigtige styringsredskab et det muligt at realisere den. I Vejen Kommune har man allerede taget et sådant redskab i brug. Det hedder Digital Klimaplan, og løsningen kan ses i april på Kommunernes Landsforenings Klima & Miljø Topmøde i København.

Ifølge den danske klimalov, som blev vedtaget af Folketinget i 2020, skal Danmark reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Ydermere skal Danmark være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Det er nogle meget ambitiøse mål med en forholdsvis kort tidshorisont, og mange er – måske med en vis ret – skeptiske over for, om det nu også kan lade sig gøre at føre så ambitiøse målsætninger ud i livet på så kort tid.

Et af de helt centrale aspekter er kompleksiteten i opgaven. Tager man et blik på regeringens 176 sider lange klimaprogram, får man et indtryk af, hvor enorm og omfattende en omstilling der er tale om. Ikke alene skal alle sektorer i samfundet gennemgå betydelige forandringer, de konkrete tiltag og handleplaner skal også koordineres internt og mellem de enkelte sektorer. Det er ingen overdrivelse, når nogle eksperter benævner den grønne omstilling som den måske mest komplekse opgave nogensinde. 

Styringsredskabet findes

Opgaven er stor. Tiden er knap. Hvordan sikrer man, at det alligevel lykkes? Klimaminister Lars Aagaard og andre har igen og igen understreget behovet for at fokusere på implementering – det, man på jævnt dansk vil kalde ”virkeliggøre” eller ”føre ud i livet”. Set fra vores hjørne af verden, hvor vi dagligt beskæftiger os med netop implementering og eksekvering af komplekse strategier, forekommer det dog ganske indlysende: det er ikke muligt at transformere ord til handling og styre så stort et projekt i mål uden et effektivt digitalt styringsredskab, der kan håndtere kompleksiteten, skabe et samlet overblik, støtte fremdriften og integreres med forskellige måleværktøjer. 

image20 (2)

Den gode nyhed er, at styringsredskabet findes og er lige til at tage i brug. Ja, faktisk bruges det allerede, og i princippet er der ingen øvre grænse for, hvor komplekse og omfattende strategier det kan håndtere.

Udfordret af lange tidsplaner

Styringsredskabet, som hedder Digital Klimaplan, er en specialløsning bygget på den digitale platform til strategieksekvering, som DecideAct udviklede for mere end ti år siden – og som nu sælges til en lang række virksomheder og organisationer i Danmark, Island, Norge, Canada, Tyskland og USA. De bruger det til at skabe overblik, gennemsigtighed og fremdrift på deres strategiske indsatsområder – og med stor succes.

Digital Klimaplan er en innovativ løsning til kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder, som alle i stigende grad arbejder med ambitiøse planer for reduktion af CO2. De er udfordret af lange tidsplaner og har vanskeligheder ved at estimere CO2-reduktionen, fastholde overblikket over de mange indsatsområder og inddrage eksterne interessenter i indsatsen. Alt dette kan det digitale styringsredskab løse for dem. 

Sikrer handling og fremdrift

Digital Klimaplan understøtter alle strategiske frameworks som EU Taxonomy, C40 og FN’s 17 verdensmål. Det unikke ved løsningen er, at den gør det muligt at inkorporere klimastrategien i organisationens overordnede koncernstrategi og sikre handling og fremdrift, hvor andre værktøjer stort set kun kan bruges til rapportering. 

Løsningen giver fuldt overblik over de mange indsatser, som skal håndteres af både interne og eksterne interessenter. Opfølgningen foregår via en app eller online på tablets eller pc. CO2-effekten beregnes automatisk i realtid. Og resultaterne kan synliggøres på fx en kommunes hjemmeside, så borgere og andre interessenter kan inddrages.

image18
image19

Ambitiøse og vidtrækkende planer

Dette er særlig interessant for de danske kommuner, fordi C40, et klimasamarbejde mellem 40 af verdens største byer, har udviklet et strategisk framework, som frit kan anvendes af kommuner uden for netværket i arbejdet med at realisere deres klimastrategier. Realdania har finansieret de danske kommuners indsats med udarbejdelse af de såkaldte DK2020-klimaplaner, og her har de valgt at tage udgangspunkt i C40’s framework. Dette arbejde er stort set tilendebragt i samtlige 98 kommuner, som nu alle står med meget ambitiøse og vidtrækkende planer, der skal realiseres.

En af udfordringerne for de danske kommuner er, at klimaplanerne rækker mange år ud i fremtiden. I første omgang er der en række 2030-mål som skal realiseres, men en lang række af målene for 2050 er allerede formuleret. En anden stor udfordring er, at kommunerne har ansvaret for at overvåge alle klimamål inden for kommunegrænsen. Det betyder i realiteten, at de også skal overvåge tiltag for forsyningsselskaber, transportsektoren, landbrug, private mv. Der er med andre ord tale om en uvant lang tidshorisont og et meget stort antal interessenter.

CO2-resultater med to års forsinkelse

Medio 2023 indgik DecideAct en aftale med Vejen Kommune om at udvikle en digital løsning, som kan anvendes til at sikre overblik over fremdriften for kommunens mange klimastrategiske indsatsområder. Vejen Kommune er foregangskommune på klimaområdet, og kommunens borgmester, Frank Schmidt-Hansen, er også formand for Kommunernes Landsforenings Klimahandlingsudvalg. Han havde et stort ønske om at skabe overblik, fremdrift og synlighed om kommunes mål, handlinger og resultater på klimaområdet, hvilket blev afgørende for udviklingen af den nye digitale løsning.

Udgangspunktet for kommunerne generelt er, at de får leveret en oversigt over deres CO2-resultater med to års forsinkelse. I den digitale løsning, vi har udviklet, er det muligt at foretage en automatisk beregnet effekt på CO2-udledningen i samme øjeblik, som kommunen eller en af de eksterne interessenter registrerer, hvor langt de er nået med hver enkelt konkret indsats. Det gør en kæmpe forskel, når man skal sikre, at tingene går efter planen.

image2


Interessenter adviseres på mobil eller pc

Kalkulationerne bygger på oplysninger fra både forskning, brancheorganisationer og kommunerne selv. Beregningerne af CO2-reduktionen akkumuleres, indtil planperioden udløber i 2050, så kommunerne løbende kan synliggøre de opsummerede resultater på hjemmesiden for forskellige brancher og indsatsområder. På den måde kan både borgerne og øvrige interessenter altid følge med i fremdriften for hele kommunen.

Kommunen fastsætter selv, hvor ofte der skal følges op på de planlagte indsatser, hvilket er en kraftig forbedring i forhold til de nuværende et- til to-årlige opfølgninger. Det betyder, at alle interessenter med ansvar for indsatser bliver adviseret på deres mobil eller pc, hvorefter de med få klik kan angive, hvor langt de er nået. Når alle har meldt tilbage, er den digitale klimaplan fuldt opdateret. 

Dette gør det muligt for de ansvarlige klimakoordinatorer at foretage en hurtig opfølgning, hvis der er noget i planen, som ikke virker efter hensigten, er gået i stå eller er kørt af sporet. Det er også muligt at angive en forklaring på afvigelser, så der ikke bruges unødig tid på at finde ud af årsager, som fx kunne skyldes lovgivning, force majeure eller manglende opdatering.

Målrettede styringsrapporter 

Den digitale platform kan øjeblikkeligt levere en lang række styringsrapporter målrettet til fx kommunalbestyrelser, selskabsbestyrelser, ledelser, styregrupper og fagligt ansvarlige, så der sikres fuldt overblik i realtid, og at der kan følges op på afvigelser, så snart de opstår.

DecideActs digitale løsning til Vejen Kommune er primo 2024 overgået fra pilot til drift, og alle kommuner kan nu købe Digital Klimaplan på abonnement med fast pris. Løsningen vil kunne ses på DecideActs stand på Kommunernes Landsforenings Klima & Miljø Topmøde 11. og 12. april i København.

 

Kort om DecideAct: 

DecideAct er en dansk softwarevirksomhed stiftet i 2014 med hovedsæde i Nexø på Bornholm. DecideAct leverer en digital platform til strategieksekvering, der gør det nemt for ledelser og bestyrelser at uddelegere ansvaret for strategiske indsatser og inddrage hele organisationen i virksomhedens strategiske mål. Kunderne er alle typer af offentlige og private virksomheder og organisationer, som bruger den innovative software til at opnå et stærkt engagement, sikre overblik, synliggøre fremdrift og forbedre styringen af strategiprocesserne. DecideAct A/S blev børsnoteret i 2020 og har datterselskaber i Island, Canada, USA og Portugal. 

 

Af Flemming Videriksen og Claus Stensgaard Jensen, DecideAct A/S

You might also like

Hvad er en vækststrategiramme?

For at skabe vækst i din virksomhed, har du brug for mere end bare en god fornemmelse af retning. Du har brug for en omfattende plan og de rigtige værktøjer til at eksekvere strategien - en vækststrategiramme.